gruntdzierzawa

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości w Zielkowicach przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.


 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Przezna czenie w planie

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Zielkowice

190/1

0,3567

KW 41993/2

Grunty rolno leśne

107,00 zł

107,00 zł

   107,00 zł

15 maja

15 września

każdego roku

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

  1. Wójt Gminy Łowicz może odstąpić od przetargu w przypadku umów zawieranych na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /zgodnie z art. 35 ugn/ lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko  1 wniosek o dzierżawę gruntu.
  1. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od 08.11.2019 r. – 29.11.2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz
  1. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Zielkowice oraz w prasie o zasięgu lokalnym.